KupujeM - privacy policy

Polityka prywatności [PL]

Marek Jakubicki zbudował aplikację KupujeM - mądry zakup mieszkania jako aplikację Freemium. USŁUGA jest świadczona przez Marka Jakubickiego bez żadnych opłat i jest przeznaczona do użytku w niezmienionym stanie.

Ta strona służy do informowania odwiedzających o moich zasadach poprzez zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych Osobowych, jeśli ktoś zdecydował się skorzystać z mojej Usługi.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z mojej Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji związanych z tymi zasadami. Dane osobowe, które gromadzę, są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będę wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach, które są dostępne na stronie KupujeM - mądry zakup mieszkania, o ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Aby uzyskać lepsze wrażenia podczas korzystania z naszej Usługi, mogę wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi identyfikatora reklamowego systemu Android. Informacje, o które proszę, zostaną zachowane na Twoim urządzeniu i nie zostaną w żaden sposób zebrane przeze mnie.

Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które mogą zbierać informacje używane do identyfikacji użytkownika.

Link do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług używanych przez aplikację

Usługi Google Play
Firebase Analytics


Dane dziennika

Pragnę poinformować, że za każdym razem, gdy korzystasz z mojej Usługi, w przypadku błędu w aplikacji, zbieram dane i informacje (za pośrednictwem produktów stron trzecich) na Twoim telefonie o nazwie Dane dziennika. Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak adres IP urządzenia ("IP"), nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z mojej Usługi, czas i data korzystania z Usługi oraz inne statystyki .

Ciasteczka

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do przeglądarki z odwiedzanych witryn internetowych i zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Ta usługa nie wykorzystuje w sposób jawny tych "plików cookie". Jednak aplikacja może wykorzystywać kod i biblioteki stron trzecich, które używają plików "cookie" do gromadzenia informacji i ulepszania swoich usług. Możesz zaakceptować lub odrzucić te pliki cookie i wiedzieć, kiedy plik cookie jest wysyłany na Twoje urządzenie. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z naszych plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części tej Usługi.

Usługodawcy

Mogę zatrudniać niezależne firmy i osoby fizyczne z następujących powodów:

Aby ułatwić naszą Usługę;
Aby świadczyć usługę w naszym imieniu;
Aby wykonywać usługi związane z Usługami; lub
Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.
Chcę poinformować użytkowników tej Usługi, że te strony trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych. Powodem jest wykonywanie zadań przydzielonych im w naszym imieniu. Są oni jednak zobowiązani do nieujawniania ani nie wykorzystywania informacji w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo

Cenię sobie zaufanie do dostarczania nam danych osobowych, dlatego staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna i nie gwarantuję jej całkowitego bezpieczeństwa.

Linki do innych stron

Ta usługa może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do tej witryny. Pamiętaj, że te zewnętrzne strony nie są obsługiwane przeze mnie. Dlatego zdecydowanie radzę zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Usługi te nie dotyczą osób w wieku poniżej 13 lat. Nie gromadzę świadomie informacji umożliwiających identyfikację dzieciom poniżej 13 roku życia. W przypadku, gdy odkryłem, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało mi dane osobowe, natychmiast usuwam je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się ze mną, abym mógł podjąć niezbędne działania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu mogę aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zaleca się okresowe sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu jakichkolwiek zmian. Powiadomię cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Te zmiany obowiązują natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące mojej Polityki prywatności, nie wahaj się ze mną skontaktować.

Privacy Policy [ENG]

Marek Jakubicki built the KupujeM - mądry zakup mieszkania app as a Freemium app. This SERVICE is provided by Marek Jakubicki at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at KupujeM - mądry zakup mieszkania unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to Android advertising identifier. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app


Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case I discover that a child under 13 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me.