zdolność

Czy mam zdolność kredytową?

Na to pytanie chcą znać odpowiedź wszyscy Ci, którzy planują zaciągnięcie kredytu hipotecznego, gotówkowego, czy jakiegokolwiek innego.

Zdolność kredytowa to parametr, który bezpośrednio wpływa na to, czy w ogóle bank będzie z Tobą rozmawiał, czy może odrzuci Twój wniosek kredytowy już na wstępie analizy.


Od Twojej zdolności kredytowej zależy, czy dostaniesz kredyt czy nie.


Zdolność kredytowa to inaczej zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciąganej kwoty kredytu. Z

godnie z polskim prawem posiadanie przez kredytobiorcę tak rozumianej zdolności kredytowej jest warunkiem niezbędnym aby uzyskać kredyt.


Takiej oceny zdolności do zaciągania zobowiązań banki dokonują we własnym zakresie i posiadają z reguły własne, bardzo skomplikowane oraz złożone procedury!


Kazdy bank liczy zdolność kredytową po swojemu


Co ma wpływ na zdolność kredytową?


 • wysokość zarobków
Ile muszę zarabiać aby dostać kredyt?

To ile zarabiasz w jakiej walucie jest pierwszą rzeczą, o którą spyta bank. Jest to wszak podstawowy parametr mówiący, czy będziesz w stanie regularnie spłacać raty

Czyli im więcej zarabiasz, tym lepiej.

Ważne, aby Twoja pensja przychodziła na konto. Banki weryfikując zatrudnienie, proszą o wydruk z historii konta, z której jasno wynika: ile, skąd i w jakich odstępach czasu wpływa na Twoje konto bankowe.

Dodatkowym dokumentem o jaki bank poprosi jest zaświadczenie o zarobkach. Doradca finansowy prześle Ci gotowy druk do wypełnienia (każdy bank ma swój formularz) przez pracodawcę. I dopiero wskazana w zaświadczeniu kwota dochodów zostanie skonfrontowana z przelewami przychodzącymi na Twoje konto. Dopiero po sprawdzeniu tych dwóch parametrów, bank przyjmie dochód do analizy.


 • źródło dochodów
Ile muszę zarabiać aby dostać kredyt?

Najprościej załatwić kredyt
, jeśli masz zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony od minimum 3 miesięcy. Wtedy praktycznie w każdym banku dostajesz kredyt od ręki.
Jednak nie zrażaj się, jeśli jesteś zatrudniony na podstawie innej umowy.

Są banki, które akceptują na przykład umowy na czas określony min. 12 miesięcy, umowy zlecenie, o dzieło i różnej maści kontrakty. Z doradcą finansowym znalezienie odpowiedniej instytucji nie stanowi problemu, jednak do każdej sprawy należy podejść indywidualnie.

Coraz łatwiej również o kredyt osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Trzeba jednak przygotować się na dłuuuuuugą listę wymaganych dokumentów. Przykładowa z popularnego banku poniżej dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej książką przychodów i rozchodów.

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS) albo
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG - nie ma konieczności przedkładania ww. dokumentów, jeżeli podmiot gospodarczy znajduje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEiDG) lub (Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i pracownik dokona weryfikacji informacji)

  Dokument nie powinien być starszy niż 12 miesięcy, dokument starszy niż 12 miesięcy wymaga adnotacji właściwego urzędu potwierdzającego aktualność danych zawartych w przedmiotowym dokumencie)

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z zobowiązaniami podatkowymi (nie starsze niż 1 m-c chyba, że z ich treści wynika inaczej), a w przypadku spółki osobowej lub cywilnej dodatkowo wystawione na NIP spółki
 • zaświadczenie z ZUS o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – w przypadku spółki osobowej lub cywilnej dodatkowo wystawione na REGON spółki składkami (nie starsze niż 1 m-c) możliwe jest przyjęcie zaświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, w przypadku potwierdzenia przez pracownika autentyczności dokumentu
 • oświadczenie wnioskodawcy dotyczące dochodów z tytułu działalności gospodarczej
 • umowa spółki wraz z późniejszymi aneksami (dotyczy podmiotów gospodarczych prowadzonych w formie spółki cywilnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej.)
 • PIT-36/PIT-36L potwierdzony przez urząd skarbowy (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego „wpłynęło dnia…” albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem), albo
 • PIT-36/PIT-36L złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru albo
 • PIT-36/PIT-36L dostarczony wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za ten sam okres (w przypadku gdy deklaracja podatkowa jest niepotwierdzona) za rok ubiegły lub rok poprzedzający rok ubiegły gdy, deklaracja za rok ubiegły nie została jeszcze złożona, obejmująca minimum 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • PIT 36/36L za 2 ostatnie okresy roczne, w przypadku skorzystania z możliwości ustalania dochodu dla działalności sezonowej
 • książka przychów i rozchodów (KPiR) za ostatni miesiąc oraz podsumowanie miesięcy - za okres bieżący w przypadku gdy, w roku bieżącym działalność prowadzona jest dłużej niż 4 miesiące lub za rok ubiegły, w przypadku gdy, deklaracja podatkowa za rok ubiegły nie została jeszcze złożona - z podpisem osoby prowadzącej działalność – działalność w formie KPiR i nie skorzystano z możliwości ustalania dochodu netto dla działalności sezonowej,
Jak widzisz, jest tego trochę  przebrnięcie przez proces bezproblemowo stanowi nie lada wyzwanie.


 • aktualne raty kredytów (kart kredytowych, debetów)
Możesz zarabiać nie wiadomo jakie kokosy, ale nie dostaniesz i tak kredytu, jeśli jesteś zadłużony po uszy. Od każdej zarabianej przez Ciebie złotówki bank odejmie porcję przypadającą na spłatę Twoich kart kredytowych, debetów - limitów w koncie, kredytów ratalnych, kredytów mieszkaniowych, kredytów z zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej.


 • obciążenia niekredytowe (alimenty, itp.)
Twoją zdolność kredytową obniżają również płacone przez Ciebie alimenty i inne zobowiązania, do płacenia których jesteś zmuszony z mocy prawa, np. gwarancje lub poręczenia.


 • długość wnioskowanego kredytu
Każdy chce pozbyć się zobowiązania jak najszybciej. Ponieważ im krótsza spłata, tym mniejsze odsetki do zapłacenia. Jednak w raz ze skracaniem terminu spłaty, rośnie wysokość rat. I bardzo często okazuje się, że pomimo szczerych chęci zdolność kredytowa nie pozwala na skrócenie okresu spłaty.


 • rodzaj rat (malejące czy równe)
Dla Twojej kieszeni bardziej opłacają się raty malejące, gdyż suma odsetek do spłaty jest mniejsza. Przykładowo dla kredytu na 300.000 zł na 30 lat oszczędność wynosi nawet 35.000zł!!!

Jednak raty malejące zaczynają się od wysokich, i dopiero potem ich wartość maleje. Różnica między pierwszą ratą malejącą a ratą równą wnosi dla powyższego przykładu około 400zł.

I znów może się okazać, że pomimo szczerych chęci, zdolność kredytowa nie udźwignie tak wysokiego zobowiązania na początku spłaty, gdyż do liczenia zdolności kredytowej bank zawsze weźmie wysokość pierwszej raty malejącej.


 • historia kredytowa
Jeśli niedawno miałeś poważne problemy ze spłatą jakiegoś kredytu bankowego, to raczej szanse na wzięcie nowego masz przekreślone. Więcej informacji o historii kredytowej tutaj

Lepiej, choć nie idealnie, jeśli nie masz żadnej historii kredytowej. Wtedy dla banku jesteś białą kartką, którą może różnie zinterpretować.

Najlepiej, jeśli jesteś stałym klientem różnych banków i terminowo spłacasz swoje zobowiązania. Takich klientów banki lubią najbardziej!


 • wiek
Ten parametr jest różnie brany pod uwagę w każdy banku. Są banki, które nie mają problemu z udzieleniem osobie, która ma 70 lat kredytu na kolejne 30 lat... Pod warunkiem dostarczenia ubezpieczenia na życie, co jest już z kolei nie lada wyczynem.

Są też banki, które mają postanowione, że wiek kredytobiorcy w dniu spłaty ostatniej raty nie może przekroczyć np. 70 lat. Czyli 50 latek może wziąć kredyt na maksymalnie 20 lat.

Różnie też banki oceniają zdolność kredytową młodych ludzi, którzy dodatkowo nie mają doświadczenia kredytowego. W wielu bankach już po osiągnięciu pełnoletniości można skłądać wniosek o kred mieszkaniowy, ale nie zdziw się, jeśli niektóre banki karzą Ci poczekać jeszcze 2 albo na wet 3 lata!


 • liczba osób na utrzymaniu
Możesz zarabiać nie wiadomo jakie kokosy, ale w zderzeniu z wydatkami na utrzymanie np. 5 osobowej rodziny mocno utracą na znaczeniu. Nawet jeśli w rubryce koszty utrzymania, wpiszesz 100 zł, to i tak bank przyjmie do analizy koszty szacunkowe, na odpowiednim poziomie dla danej miejscowości.

Nie radzimy zatajać prawdy w tym temacie, bowiem Art. 297 kodeksu karnego (ustawa z 6 czerwca 1997 r.) w paragrafie 1 mówi:
Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Nawet jeśli tym sposobem uda się zaciągnąć kredyt, to w pierwszym momencie, w którym bank zorientuje się, że mogliśmy skłamać - poinformuje organy ścigania. Od odpowiedzialności nie uchroni się także doradca finansowy, który takie działanie zaproponuje i wcieli w życie.


 • wysokość wkładu własnego
Im większy udział Twoich środków w zakupie mieszkania, tym mniejsze ryzyko dla banku i tym chętniej i taniej udzieli kredytu.

Tym samym wzrośnie Twoja zdolność kredytowa i szansa na dostanie kredytu. Oczywiście to, że nie dysponujesz taką gotówką nie znaczy, że nie masz szans na kredyt. Nie zdziw się jednak, że będzie on trochę droższy.

 • dodatkowe zabezpieczenia
To, że masz 3 nieruchomości warte razem 3.000.000,00 zł nie ma dla banku żadnego znaczenia, jeśli nie otrzymujesz stałych, regularnych dochodów, potrzebnych na spłatę miesięcznych rat. Nie otrzymasz w takim wypadku kredytu. Chyba, że skorzystasz z usług Private Bankingu dla bogaczy i ominiesz ten wymóg jakimś zmyślnym zawilcem prawym.Jak możesz poprawić swoją zdolność kredytową?


 • korzystać z kart kredytowych i/lub limitów i terminowo je spłacać aby zbudować historię kredytową,
 • pospłacać aktualne kredyty i pozamykać karty kredytowe i linie kredytowe,
 • wydłużyć okres spłaty kredytu,
 • wybrać raty równe,
 • wnieść większy wkład własny.
 • skorzystać z doradztwa finansowego middlers.


Doradca finansowy middlers jest w posiadaniu odpowiednich narzędzi, aby zbadać Twoją zdolność kredytową w dokładnie taki sam sposób, w jaki zrobią to banki. Dlatego możesz być spokojny i w pełni zaufać Twojemu doradcy kredytowemu.